Gebruikte Definities

Voor de toepassing van deze Privacy Statement wordt verstaan onder:

  • “Gebruik” en ”Gebruiken”: het bekijken, opslaan, downloaden, plaatsen, uploaden en/of verwijderen van Informatie en/of Materiaal op de Website, alsook, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, het zoeken via de zoekmachine;
  • “Gebruiker” en alle hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website bekijkt en/of doet bekijken en/of Gebruikt en/of doet Gebruiken;
  • “Informatie”: alle gegevens die zich op de Website bevinden, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: afbeeldingen, artikels, concepten, documenten, foto’s, grafieken, links naar artistieke en creatieve websites, nieuwsfeiten, tekeningen, tekst, etc.;
  • “PACKED”: VZW EXPERTISECENTRUM DIGITAAL ERFGOED, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Delaunoystraat 58 #23 en ingeschreven in het RPR onder nummer 871.517.086 (Brussel);
  • “Website”: http://www.projecttracks.be.

PACKED draagt zorg voor uw privacy

Wij dragen de grootste zorg voor uw Persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals onder meer vervat in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van Persoonsgegevens (hierna “Privacywet”), te eerbiedigen. Daarenboven geven we in geen enkel geval uw Persoonsgegevens door aan derden, tenzij u daar zelf voorafgaand uitdrukkelijk toestemming voor geeft of PACKED van mening is dat uw Gebruik van de Website tegen deze Privacy Statement, onze Gebruiksvoorwaarden of andere richtlijnen of goede gebruiken ingaat of voor zover het naar de mening van PACKED noodzakelijk is om de rechten en eigendommen van PACKED te beschermen.
Bovendien kan u zich op gelijk welk moment kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw Persoonsgegevens door ons daartoe een eenvoudig verzoek per e-mail te sturen via info@packed.be

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die u persoonlijk meedeelt, zullen door PACKED enkel worden verwerkt om:

  • U te informeren over allerhande nieuwe diensten van PACKED of andere artistieke of creatieve initiatieven, onder andere door u via e-mail Informatie toe te zenden die u zou kunnen interesseren;
  • U periodiek nieuwsbrieven toe te zenden van PACKED;
  • Uw vraag m.b.t. het werkterrein van PACKED te kunnen beantwoorden en u relevantie informatie te bezorgen;
  • Het beheer van onze Website en de diensten die we u kunnen aanbieden beter te laten verlopen.

Gegevens updaten of verwijderen

Zoals de eerder vermelde Privacywet voorschrijft, heeft u steeds het recht om uw Persoonsgegevens te raadplegen en deze indien nodig aan te passen. Het spreekt voor zich dat u ook steeds de mogelijkheid heeft om uw registratie op te zeggen indien u dit wenst. Hiertoe volstaat eveneens een eenvoudig verzoek per e-mail naar info@packed.be

Bewaring van uw Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden door PACKED bewaard en in dit verband besteedt PACKED hieraan dezelfde zorg als aan de bewaring van haar eigen vertrouwelijke informatie. Uw Persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden en/of voor leden van het PACKED-team die daartoe niet zijn geautoriseerd, waardoor door deze personen geen enkel gebruik van uw Persoonsgegevens kan worden gemaakt voor de bovenvermelde doeleinden. Het aantal medewerkers van het PACKED-team dat over toegang tot uw Persoonsgegevens beschikt, wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Bovendien zullen deze medewerkers enkel gebruik maken van uw Persoonsgegevens overeenkomstig de bovenvermelde doelstellingen. Op die manier beschikt PACKED over een strikt beveiligingsbeleid dat toelaat om een ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw Persoonsgegevens te vermijden.

Wijzigingen in de Privacy Statement

PACKED houdt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze Privacy Statement aan te passen of bij te werken. In dit geval zal PACKED een duidelijk zichtbare kennisgeving op de Website plaatsen.
Het is uw verantwoordelijkheid om op regelmatige basis te controleren of u op de hoogte bent van de laatste versie van de Privacy Statement. Indien u de Website verder gebruikt na datum van een wijziging, gaat PACKED ervan uit dat u kennis hebt genomen van de gewijzigde Privacy Statement en dat u uitdrukkelijk instemt met de bepalingen die erin zijn opgenomen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: info@packed.be