Kunstendecreet 2004

In het kunstendecreet van 2004 staat 'zorg dragen voor het eigen archief' ingeschreven als subsidievoorwaarde voor kunstenorganisaties die werkingssubsidies ontvangen:

Onderafdeling II (Basisvoorwaarden en beoordelingscriteria), §1:

"Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies, moeten organisaties (…), voldoen aan de volgende basisvoorwaarden": 11° "zorg dragen voor het eigen archief".

Nergens werd bepaald wat 'zorg dragen voor het eigen archief' betekende. Uit deze vaststelling is het project TRACKS ontstaan.

Kunstendecreet 2016

Binnen het kunstendecreet van 2016 staat ingeschreven:

Afdeling 2 (Toezicht op de subsidie-aanwending en sancties), Onderafdeling 1 (Voorwaarden), Artikel 50, §2:

"Bijkomend aan de subsidievoorwaarden, vermeld in artikel 49, gelden voor een ontvanger van een andere subsidie dan een beurs, de volgende subsidievoorwaarden:3° indien de subsidieontvanger een werkingssubsidie ontvangt:a) zorg dragen voor het eigen archief. De Vlaamse regering kan bijkomende voorwaarden bepalen betreffende de zorg voor het eigen archief "

In dit nieuwe decreet, dat vanaf 2016 van start gaat, is de subsidievoorwaarde opnieuw opgenomen, maar zal ze verder uitgewerkt worden. Om onder andere de visieontwikkeling rond archiefzorg te stimuleren, werd eveneens het criterium 'kennisopbouw en kennisdeling' opgenomen voor de beoordeling van werkingssubsidies.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal vanaf 2017 de basiszorgrichtlijnen opvolgen in het kader van het nieuwe kunstendecreet. Organisaties die werkingssubsidies ontvangen zullen zich in aanvraagdossiers en actieplannen moeten verhouden tot deze richtlijnen. Concreet zal een kunstenorganisatie gevraagd worden om haar visie op haar archief te beschrijven: 'Hoe wil je je archief en collecties goed geordend en toegankelijk maken? In je aanvraag en in de actieplannen beschrijf je concrete doelstellingen en acties en geef je een tijdspad aan om ze te realiseren.' In de opvolging van deze doelstellingen door het departement wordt het 'comply or explain'-principe gevolgd: afwijken van de richtlijn/doelstellingen is mogelijk wanneer dit goed gemotiveerd wordt.

Meer informatie vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.