Administratieve metadata


Administratieve metadata hebben betrekking op het gebruik en het beheer een digitaal object, zoals wanneer en hoe het werd gemaakt, wat het bestandstype is en een aantal technische gegevens. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds juridische metadata (wie is de rechthebbende, wie mag het digitaal object gebruiken en onder welke voorwaarden ...) en anderzijds technische metadata en preserveringsmetadata, die gegevens bevatten die nodig zijn voor het archiveren en preserveren van het object.

TRACKS is a collaboration between these partners: